A Fontanus Központ Kft. (1055 Budapest, Falks Mihály utca 3. 3. em. 2. ajtó.; cégjegyzékszáma: 01 09 206800) (a továbbiakban: “Szervező”) által üzemeltetett
Fontanus Egészségközpont (a továbbiakban: Egészségközpont) nyereményjátékot szervez 2024.04.30. 15:00 – 2024. 05.05. 18:00 között (a továbbiakban: „NYEREMÉNYJÁTÉK”). A NYEREMÉNYJÁTÉK az Egészségközpont Facebook oldalán (https://www.facebook.com/FontanusEgeszsegkozpont) kerül megrendezésre.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2024.05.06. 18:00

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

A NYEREMÉNYJÁTÉK során egy poszt kerül ki az Fontanus Egészségközpont Facebook oldalára, ahol a résztvevők komment formájában válaszolhatnak az abban feltüntetett módon. A posztot like-olók és a válaszolók között 2 db 10 alkalmas Balance2 bérlet kerül kisorsolásra. A kommentelők közül 2 db nyertest sorsolunk egy véletlenszerű sorrend generálása alapján, valamint 3 pótnyertest, amennyiben az eredeti nyertes nem válaszol 3 napon belül.

A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A RÉSZVÉTEL ALAPFELTÉTELEI

 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt.
 • A felhasználó a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétellel, azaz a csatlakozással kifejezetten elfogadja a jelen szabályzatot, a Szervező adatkezelési feltételeit,
  továbbá elfogadja, hogy a sorsolással és a Felhasználó által megadott adatokkal és a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt számítógépes
  rendszer nyilvántartása az irányadó.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói
  (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8.
  könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó
  azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes
  személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos
  részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a NYEREMÉNYJÁTÉK nem minősül a
  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

SORSOLÁS

 • A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben, véletlen generálásával valósítja meg a NYEREMÉNYJÁTÉKOT követően. A nyertes felhasználó (a
  továbbiakban: “Nyertes”) azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a NYEREMÉNYJÁTÉK során, vagy azt követően derül ki, a NYEREMÉNYJÁTÉK a felhasználó vonatkozásában érvénytelen és a Szervező újabb sorsolást tart.
 • A Nyerteseket a sorsolás napján Facebook üzenetben értesíti a Szervező, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről és határidejéről is
  tájékoztatást kapnak. A Nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, szállítási cím elírás stb.) a Szervező
  semmiféle felelősséget nem vállal. A Nyertesek neve továbbá a https://www.facebook.com/FontanusEgeszsegkozpont Facebook oldalon is
  közzétételre kerül.
 • Amennyiben a Nyertes a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges adategyeztetést nem végzi el az értesítést követő 5 (öt) napon belül, vagy az
  együttműködést megtagadja, a Szervező a Nyertest a Játékból kizárhatja és a nyeremény megküldését megtagadhatja.

A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE

 • Nyeremény:​ 2 db 10 alkalmas Balance2 bérlet
 • A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Nyereményt biztosító vállalkozás viseli.
 • A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az – a jelen
  szabályzatban meghatározott kereteken belül – a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.
 • A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.
 • A nyeremény eljuttatása a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg.
 • A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a NYEREMÉNYJÁTÉKOT a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, feltételeit akár
  visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse.
 • A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal.
  Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK ingyenességére tekintettel, a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik
  személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 • A NYEREMÉNYJÁTÉK során a felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező adatkezelési szabályzatának
  megfelelően.
 • A nyertesek a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataikat (név, állandó lakcím) díjmentesen
  nyilvántartásba vegye és jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
  törvényben foglaltak célból. (Kizárólag a Nyereményeket terhelő adók és kötelezettségek elszámolása céljából.)
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK során megadott adatokat az Üzemeltető adatfeldolgozóként a NYEREMÉNYJÁTÉK ideje alatt tárolja. Az így tárolt személyes adatokat
  semmilyen körülmények között nem használja fel a jelen NYEREMÉNYJÁTÉKTÓL eltérő célra, a személyes adatokat tartalmazó adatbázist köteles a jelen
  NYEREMÉNYJÁTÉK megszűnésekor visszavonhatatlanul törölni.
 • A Szervező a NYEREMÉNYJÁTÉK során kezelt személyes adatokat más adatkezelő részére nem továbbítja.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A Játék Szervezőjének jelen NYEREMÉNYJÁTÉKKAL kapcsolatos döntései kötelező érvényűek, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A
  Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a NYEREMÉNYJÁTÉK törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a NYEREMÉNYJÁTÉK kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének alapos gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználók tájékoztatása mellett, ezen feltételeket, vagy magát a NYEREMÉNYJÁTÉKOT kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a NYEREMÉNYJÁTÉKOT bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK nem előírás szerinti használatából előnyt élvező játékost a Szervezőnek jogában áll kizárni az adott tematikájú versenyből. Ennek
  megítélése a Szervező saját döntéskörébe tartozik. A játék szándékos szabotálása támadások felhasználásával szintén kizárást von maga után. Ez esetben jogorvoslatra, fellebbezésre mód nincs.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem
  szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • Ha a felhasználó a szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN
  nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

2024. április 10.​
Fontanus Központ Kft.​
Fontanus Egészségközpont​
Minden jog fenntartva!